De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en personeel van onze school. De regels voor medezeggenschap zijn wettelijk vastgelegd in de ‘Wet medezeggenschap op scholen’ (WMS). Deze wet biedt een basis voor de positie van de medezeggenschapsraad in school.

Meedenken en meebeslissen

De wet bevat veel mogelijkheden om als ouders en personeel mee te denken en mee te beslissen over het reilen en zeilen van de school en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, etc.

Meer over de WMS

In de WMS wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via het instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag. Mocht u vragen hebben over de MR kunt u contact opnemen met de voorzitter.