Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u het lesrooster, bij wijzigingen krijgt u een nieuw rooster. Met dit rooster weet u wat er die dag gedaan wordt op school.

We werken met een lesrooster waarbij het cognitieve gebeuren vooral in de ochtenduren plaatsvindt en de creatieve vakken en gym ‘s middags worden aangeboden.

 

Ons onderwijsaanbod

 • CED-leerlijnen

  CED staat voor Centrum voor Educatieve Diensten. Zij hebben zogenaamde leerlijnen ontwikkeld speciaal voor het cluster 3 onderwijs. Wij hebben een aantal van deze leerlijnen geïmplementeerd binnen ons onderwijs. Hierdoor kunnen we beter opbrengstgericht werken. Dat houdt in dat elke leerling gekoppeld is aan een bepaalde leerroute, deze route geeft in grote lijnen weer hoe een kind zich zou moeten kunnen ontwikkelen gezien zijn/haar mogelijkheden. Tevens krijgt elke leerling ook een eigen ontwikkelingsperspectief. Hierin staat de verwachte uitstroom en de route van de individuele leerling vermeld. Op basis van deze informatie volgen we de leerlingen intensief. De reactie van de leerling op het aanbod bepaalt of het aanbod nog verder kan worden uitgediept.

  Uitstroomperspectief
  Binnen de Herderscheeschool stromen leerlingen uit op basis van vier mogelijke uitstroomperspectieven:

  1. Cognitieve uitstroom VSO/PrO Arbeid met loonwaarde
  2. Reguliere uitstroom VSO Beschermd wonen/werken
  3. Praktische uitstroom VSO-zorg/DAC Dagbesteding
  4. Ervaringsgerichte uitstroom DAC/VSO-zorg Dagbesteding ervaringsgericht.

   

   

 • Sociaal emotionele ontwikkeling/STIP

  Elke groep werkt met de methode STIP. Daarnaast werken we in enkele groepen met andere methoden zoals Ik ben speciaal, tevens gebruiken we andere aanvullende materialen en boeken.

  STIP
  STIP staat voor Sociale Training In de Praktijk. Met de methode STIP kan er structureel aandacht besteed worden aan de sociale competentie gedurende de totale schoolperiode. De methode STIP is gebaseerd op de kerndoelen en leerlijn voor het ZML. De methode heeft als doel dat de leerling zich uiteindelijk sociaal gedraagt op school, thuis en in werksituaties of bij werkbesteding, om zo optimaal mogelijk te functioneren in de maatschappij.

   

 • Rekenen

  Wij werken met de methoden Maatwerk, Rekenboog, Kleurrijke verkenning en Zo reken ik ook. De vakgroep rekenen heeft de verschillende methodes aan elkaar gekoppeld om zodoende een doorlopende lijn te krijgen binnen het rekenonderwijs.

  Maatwerk
  De rekenmethode Maatwerk helpt de kinderen om hun rekenvaardigheden te ontwikkelen. Aan de hand van een instaptoets wordt het juiste niveau bepaald en wordt de juiste lesstof aangeboden. Maatwerk rekenen kent een overzichtelijke opbouw. De methode is per onderwerp georganiseerd en bestaat uit vijf verschillende delen. Ieder deel is zorgvuldig opgebouwd zodat de kinderen stap voor stap de basisvaardigheden onder de knie krijgen.

  Rekenboog
  De Rekenboog is een rekenmethode die speciaal is gemaakt voor het ZML onderwijs. De rekenmethode rekenboog vindt dat het reken-wiskundeonderwijs zinvol en betekenisvol moet en kan zijn voor de zml-leerling. Het moet zinvol zijn tijdens het leren van 4 tot 20 jaar, maar ook zinvol met het oog op redzaamheid in het dagelijks leven (wonen, werk, vrije tijd) nu en in de toekomst. De opzet van de lessen is speels. Er is ruimte voor veel inoefenen en voor veel herhaling. Er wordt gewerkt met concreet materiaal.

  Zo reken ik ook
  Deze methode wordt met name gebruikt voor het voorbereidend rekenen. Rekenbegrippen als dik en dun, lang en kort, eerst en laatste worden hiermee geoefend. De werkenbladen zijn eenduidig van structuur en veelal hetzelfde van opzet.

  Een kleurrijke verkenning
  Aan de basis van het rekenen liggen het getalbegrip, de rekenbegrippen en het getal structuur evenals het memoriseren en automatiseren van de sommen tot 100.  De opbouw is als volgt:

  1. Uitbreiden van het getalbegrip, kennis van de telrij en de rekenbegrippen uit. Verdere ontwikkeling van verschillende manieren van tellen (synchroon, flexibel en verkort) en het groeperen en verdelen van hoeveelheden.
  2. Start met de opbouw van de getallenlijn. De meeste aandacht wordt aan het splitsen besteed. Doel is het memoriseren van de sommetjes tot 10/20 zonder de sprong over het tiental.
  3. Stapsgewijze opbouw van het optellen en aftrekken tot 100, waarbij er vanuit gegaan wordt dat de kinderen het splitsen onder de tien, het aanvullen tot 10 en de sommetjes tot tien/twintig met de sprong over het tiental in een flits kunnen beantwoorden.
  4. Herhaling van moeilijkste typen sommen als 56 + 39 en 68 – 29 herhaald. Het optellen en aftrekken wordt uitgebreid tot 1.000 waarbij dezelfde vaardigheden van splitsen en aanvullen worden gebruikt.

   

 • Taal en lezen

  Fototaal
  Wij gebruiken voor taal- en leesonderwijs de methode Fototaal. Dit is een taal/leesmethode speciaal voor het ZML.  De kracht van de methode zit in de foto’s. Vandaar de naam Fototaal. De leerkracht maakt samen met de leerlingen foto’s die te maken hebben met het thema van dat moment en die aansluiten bij hun leefwereld. Met Fototaal werken we zowel aan de doelen voor de mondelinge als de schriftelijke taalontwikkeling.

  Veilig leren lezen
  Veilig leren lezen is een andere methode die we binnen de Herderschee gebruiken. Met zorgvuldig gekozen woorden brengen we leerlingen de alfabetische structuur van ons spellingsysteem bij. Door deze ‘structureerwoorden’ te zien, te horen en uit te spreken, leren kinderen klanken en letters verbinden en deze vaardigheid ten slotte te automatiseren.

  Schrijven leer je zo
  De methode schrijven leer je zo is een verrassend speelse methode volgens de nieuwste inzichten op het gebied van motoriek, psychologie en taal. De lessen zijn speels en uitdagend. Kinderen voelen zich snel competent en mogen uitgaan van hun persoonlijke ontwikkeling. Door verkeerslichtletters leert het kind in korte tijd de lettervormen die nodig zijn om een vloeiend handschrift te ontwikkelen. Het verkent de beweging, richting en vorm van de letters en cijfers door middel van oriëntatietekens die de schrijfbeweging aangeven. Na het aanleren van lettervormen wordt er overgegaan op het aanleren van letters, cijfers, woorden en zinnen.

  Schrijfdans
  Schrijbelen = van kriebelen en krassen naar de meest elementaire basisbewegingen gaan. Dat doen we door te ervaren en te ontdekken in de lucht, op bord en papier, met verf en
  klei, scheerschuim en zand. Met muziek maken we alles weer schoon. Met de richtingen naar boven, naar beneden, naar links en naar rechts, en met de bewegingen heen en weer, rond, kronkelend en golvend, kan al veel geschrijbeld en gespeeld worden. Het schrijbelen sluit aan op de expressiemogelijkheden die het kind zelf van nature zoekt (krassen, rondkronkelen…) en is een goede afdruk van de innerlijke belevingswereld.

   

 • Mediawijsheid

  Computeronderwijs speelt een belangrijke rol op de Herderscheeschool. Naast de (belangrijke) educatieve software is er ook ruimte voor spel(l)en.
  Internet gebruik mag alleen volgens een door de school opgesteld protocol.
  Dit schooljaar is er in elke klas een digitaal schoolbord aanwezig. Ook zetten we in elke groep twee iPads in, ter ondersteuning van het onderwijsprogramma.

 • Extra activiteiten zoals schoolreisje

   

  Onze leerlingen laten we op verschillende manieren met diverse activiteiten kennismaken:

  Special Heroes
  Sporten moet je beleven! Sinds 2010 doen wij mee aan dit project. De leerlingen staan centraal, we willen ze laten kennismaken met verschillende sport- en beweegactiviteiten. Kijk eens op www.specialheroes.nl,

  Schoolreisje
  Jaarlijks gaan we op schoolreis. Over het het hoe en wat hoort van de groep. U kunt hier al wel voor sparen. Elke week kunt u een bijdrage aan uw zoon/dochter meegeven. Natuurlijk kunt u, zo gauw het bedrag bekend is, het geld ook in één keer meegeven naar school.

  Excursies
  Tijdens een schooljaar werken wij met thema’s. Deze worden aan het begin van het jaar samengesteld. Hierbij houden wij rekening met de thema’s uit onze Fototaal (onze taal en leesmethode). Aan de hand van deze thema kan het voorkomen dat wij op excursie gaan naar een bedrijf of museum. U wordt hier van te voren op de hoogte gebracht.

  Thema kunstproject
  Elk jaar hebben wij rond februari/maart een kunstproject. Dan werken we thematisch aan allerlei kunst objecten. Deze objecten worden aan het eind van de periode tentoongesteld en u bent natuurlijk uitgenodigd voor onze tentoonstelling.

  Sponsorloop
  Aan het einde van elk schooljaar organiseren we een sponsorloop, dan proberen de leerlingen een van te voren afgesproken afstand te lopen. In de bovenbouwklassen kan ook worden hardgelopen. De opbrengst van de sponsorloop is deels voor de school. Hiermee financieren we extra activiteiten of schaffen we nieuwe materialen aan. Het overige deel gaat naar een goed doel.

  Kijklessen gym
  Een keer per jaar nodigen we ouders/verzorgers uit om een gymles bij te wonen.