Wat is de medezeggenschapsraad (MR)?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten.

Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad (MR). Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) die geactualiseerd is in 2006. In de MR hebben zowel ouders als personeel van school zitting. De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

Wat zijn de taken van de MR?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft kenbaar maken aan de directie of het bestuur.De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:

  • Verbetering van het onderwijs
  • Het kiezen van leermethodes
  • Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
  • Het schoolplan
  • De besteding van geld en gebouwen en schoolplein
  • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • Communicatie en betrokkenheid naar ouders
  • Individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
  • Veiligheid (in en rond de school).

 

[button url=”https://www.herderschee.nl/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/Jaarplan-2020-2021-MR.docx” color=”blauw” target=”_blank” transparent=”no”]Lees ons jaarplan 2020-2021[/button]

 

Wie zitten er in de MR?

Onze MR is samengesteld uit vier ouders en vier personeelsleden van de Herderschee en van VSO De Brug. De directie is bij een deel van elke vergadering aanwezig om informatie uit te wisselen en vragen te beantwoorden. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Alle leden zitten 3 jaar in de MR en kunnen zich hierna nogmaals voor 3 jaar beschikbaar of verkiesbaar stellen. Lees ons jaarverslag!

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en/of standpunten kenbaar maken.

Hoe kom je in de MR?

De ouders van de leerlingen kunnen zich kandidaat stellen voor de MR. Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

Wat is het verschil met de oudervereniging?

De MR en de oudercommissie spannen zich in om samen met het team van de Herderschee en de Brug een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school.

 

Jaarverslag 2019-2020 MR SO dr. Herderschee – VSO De Brug
Samenstelling MR

Janet Evers (voorzitter/oudergeleding VSO)
Arlet Menkveld (oudergeleding VSO)
Karlien Obispo (oudergeleding SO)
Martin Hietbrink (oudergeleding VSO)
Vincent Vrugteveen (personeelsgeleding VSO)
Marian Onrust (personeelsgeleding VSO)
Mirjam Nobbenhuis (personeelsgeleding SO)
Ellen Perik (personeelsgeleding SO)
Directie: Arjo van der Weerd

De vergaderingen

In een regulier schooljaar komt de MR zeven keer bijeen. Door de coronamaatregelen hebben we een vergadering gecanceld.

Bijeenkomsten:
30-10-2019
11-11-2019
13-01-2020
09-03-2020
11-05-2020 geannuleerd
08-06-2020
22-06-2020

Scholing

We zijn op 7 november 2019 naar de SOTOG-brainstormsessie over de herstructurering van de MR/GMR geweest. Daar hebben we onder meer afgesproken dat aan de brainstormsessie door alle MR-en binnen SOTOG een vervolg gegeven gaat worden. voor het schooljaar 2020-2021 (september/november 2020).

Speerpunt

Elk jaar kiest de MR een speerpunt. Dit jaar was ons speerpunt ‘veiligheid’. Dan gaat het bijvoorbeeld  over het aannamebeleid, de fysieke veiligheid, het leerlingenaantal of over de vervanging van personeel bij ziekte. Het speerpunt is dit schooljaar wat in het water gevallen, omdat we veel aandacht hebben gegeven aan het opstellen en analyseren van de enquête over het 5- gelijke-dagenmodel.

Volgend schooljaar nemen we opnieuw als speerpunt ‘veiligheid’.

Wat er ter tafel is gebracht

5-gelijke-dagenmodel
Als MR hebben we het initiatief genomen om het 5-gelijke-dagenmodel te evalueren bij ouders, leerlingen en personeel. Met een zelfgemaakte enquête hebben we onderzocht hoe zij de invoering van het model hebben beleefd. De score bij ouders en leerlingen is positief te noemen. Een paar ouders/leerlingen vonden de wisseling naar het 5-gelijke-dagen-model niet positief. In deze gevallen vinden we het wenselijk een vinger aan de pols te houden. De uitkomst van de enquête hebben we in een nieuwsbrief met ouders gedeeld.

Uit de enquête-uitslag voor medewerkers kwam naar voren dat het laatste lesuur voor veel leerlingen te lang was. Het gaat waarschijnlijk om de SO-leerlingen. Ook lazen we dat de stagedagen tot 16.00 uur als erg lang werden ervaren. Wellicht is het goed dat hiervoor een geleidelijke overgang komt.

Formatie en vacatures VSO
Binnen het VSO waren aan het begin van het schooljaar twee vacatures. Vincent en Marian zijn namens de MR in het sollicitatietraject meegenomen.

Het formatieplan zal volgend schooljaar voor het SO gelijk blijven met afgelopen schooljaar. Binnen het VSO is er groei in de formatie.

Interne audit
VSO De Brug zou op 18 maart geauditeerd worden, maar door de coronamaatregelen is dit bezoek niet doorgegaan. De interne audit is nu gepland voor 3 november 2020. Janet en Karlien gaan namens de MR in gesprek met het auditteam.

Afstandsonderwijs
Tijdens de laatste vergaderingen is het afstandsonderwijs, de herstart en het onderwijs op 1,5 meter afstand besproken. De herstart, met name voor het VSO, blijft een aandachtspunt doordat stages (nog) niet opgepakt kunnen worden.

Beleid
Tijdens de laatste vergadering van het jaar is er aandacht geweest voor onder meer de schoolgids, vakantierooster, studiedagen en het werkverdelingsplan voor schooljaar 2020-2021.

Arjo gaf een toelichting op de nieuwe cao/ functiehandboek. De GMR heeft haar goedkeuring aan het  functiehandboekwijziging gegeven. De medewerkers zijn inmiddels met een brief op de hoogte gebracht van het nieuwe functiehandboek.

Nieuwe MR-leden
Doordat Arlet en Martin aan het eind van schooljaar 2019/2020 afscheid namen is er binnen de MR ook aandacht geweest voor aanvulling van de MR- oudergeleding. Op de oproep in de infobrief kwamen geen reacties, daarom benaderden we zelf ouders. Simone Jansen (ouder SO) en Gert Ekkel (ouder VSO) zijn vanaf het schooljaar 2020-2021 nieuwe leden van de MR.

 

Meer weten? Mail ons gewoon eventjes

mr.herderschee-brug@herderschee.nl